Allemannsrettens rettigheter og plikter

Før du besøker Femundsmarka kan det være greit å sette seg inn i allemannsrettens rettigheter og plikter. Allemannsretten er en eldgammel tradisjon i Norge som gir alle rett til å utforske og nyte naturen, uavhengig av grunneierskap. Denne retten tillater fri ferdsel og opphold i utmark, samt høsting av naturens gaver som saltvannsfisk, bær, sopp og ville blomster.

I Norge har man rett til å plukke bær, sopp og blomster på de fleste steder. Allemannsretten skiller mellom innmark og utmark. Innmark, som boligeiendommer og dyrket mark, er unntatt fra retten, men det er tillatt å ferdes på dyrket mark mellom 15. oktober og 29. april, forutsatt at bakken er frosset eller dekket av snø.

Når det gjelder telting og overnatting, er det en 150-metersregel som krever at man må sette opp teltet minst 150 meter fra bebodde hus eller hytter. For opphold som varer mer enn to døgn på samme sted, er grunneiers tillatelse nødvendig. Dette gjelder imidlertid ikke dersom man er langt fra bebyggelse eller i høyfjellet.

Allemannsretten tillater også ferdsel på stier og veier gjennom innmark til fots, med ski, sykkel og hest, men det er en forutsetning at ferdselen ikke forårsaker betydelig ulempe for grunneieren og at den ikke går gjennom gårdsplasser eller over hustomter.

Det er viktig å merke seg at allemannsretten ikke omfatter ferdsel med motorkjøretøy i utmark, fiske i ferskvann, jakt eller bruk av elsykkel. Retten til ferdsel med vanlig sykkel og hest har visse begrensninger som ikke gjelder for ferdsel til fots og på ski.

Alle som benytter seg av allemannsretten har også plikter, som å opptre hensynsfullt og varsomt for å unngå skade eller ulempe for andre. Dette innebærer blant annet å rydde opp etter seg, være forsiktig med bruk av ild og respektere forbudet mot å gjøre opp ild fra 15. april til 15. september i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Man skal også huske at enkelte sjeldne arter av bær, sopp og blomster er fredet mot plukking, og at Nord-Norge har spesielle regler for multeplukking.

Å tenne bål er en del av allemannsretten, selv om det ikke er eksplisitt angitt i friluftsloven. Det er viktig å huske at man ikke skal tenne bål på bart fjell, da fjellet kan sprekke. Det er også viktig å unngå å fyre bål når det er så tørt at det er fare for brann, og alltid slukke bålet før man forlater stedet.

Det er viktig å forstå og respektere allemannsrettens rettigheter og plikter for å kunne nyte naturen på en bærekraftig og respektfull måte. Ved å følge disse retningslinjene bidrar man til å bevare og beskytte det vakre og varierte landskapet Norge har å by på, slik at både nåværende og fremtidige generasjoner kan nyte det.

Femundsmarka er en nasjonalpark. Vi oppfordrer deg til å sette deg inn i nasjonalparkens regler.